Idara

Idara ya Usanifu na Utafiti
Idara ya Usanifu na Utafiti

Objective

To undertake and provide expertise on planning, design, research and promotion of appropriate technologies on irrigation and drainage.

Functions

(i) To support identification of irrigation potential areas and undertake feasibility studies, designs and investment plans for medium, larger and complex irrigation projects in collaboration with President’s Office, Regional Administration and Local Government Authorities;

(ii) To provide inputs for preparation of policies and strategies on irrigation and drainage development;

(iii) To mainstream environmental and social management issues in irrigation and drainage plans and designs;

(iv) To develop and manage database for irrigation planning and design;

(v) To provide advisory services on irrigation planning and design;

(vi) To prepare designs and plans for the utilization of ground water and rain water resources for irrigation purposes;

(vii) To provide logistical and technical support to private sector on irrigation service provision and investment in irrigated agriculture;

(viii) To provide advice on the use of appropriate irrigation and drainage technologies;

(ix) To promote water saving irrigation technologies (drip and sprinkler) and use of renewable energies for irrigation and drainage purposes;

(x) To oversee testing and use of locally available construction materials;

(xi) To collaborate and liaise with local and international research institutions on the development and utilization of new innovations in irrigation and drainage;

(xii) To promote climate smart agriculture in irrigation and drainage; and

(xiii) To facilitate demonstration and dissemination of research findings with positive results in irrigation and drainage aspects.

The Division will be led by a Director and will comprise two (2) Sections as follows:

(i) Planning and Design Section; and

(ii) Research and Technology Promotion Section.

3.1.1 Planning and Design Section

The Section will perform the following activities:-

(i) Support identification of irrigation potential areas;

(ii) Undertake feasibility studies, designs and investment plans for medium, larger and complex irrigation projects in collaboration with President’s Office, Regional Administration and Local Government Authorities;

(iii) Prepare specifications for tender documents on irrigation investments;

(iv) Develop and manage database for irrigation planning and design;

(v) Maintain database for consultants undertaking irrigation and drainage services;

(vi) Develop and disseminate irrigation standards for projects preparation and designs;

(vii) Mainstream environmental and social issues in irrigation and drainage designs;

(viii) Provide advisory services to public and private sectors on irrigation planning and design; and

(ix) Prepare designs for the utilization of underground and rain water resources for irrigation purposes.

The Section will be led by an Assistant Director.

3.1.2 Research and Technology Promotion Section

The Section will perform the following activities:-

(i) Undertake research on water saving irrigation technologies, renewable energies and locally available construction materials;

(ii) Collaborate and liaise with local and international research institutions on the development and utilization of new innovations in irrigation and drainage.

(iii) Promote use of water saving technologies (drip and sprinkler), renewable energies, locally available materials and appropriate irrigation and drainage technologies with positive results for minimization of costs, energy and water losses;

(iv) Collaborate and liaise with President’s Office, Regional Administration and Local Government Authorities, Private Sector and Non Governmental Organizations (NGOs) on the development and utilization of new innovations in irrigation and drainage;

(v) Develop and disseminate new construction innovations on irrigation and drainage infrastructure;

(vi) Promote climate smart agriculture in irrigation and drainage; and

(vii) Undertake adaptive and applied research on various irrigation and drainage issues.

The Section will be led by an Assistant Director.

Utawala na Usimamizi wa Raslimali watu

Madhumuni

Kutoa Utaalamu na Huduma ya usimamizi wa rasilimali watu na masuala ya utawala kwa Tume.

Idara hii itafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kutoa mapendekezo ya kimkakati kwa uongozi wa Tume juu masuala ya Utawala na usimamizi wa Rasilimali Watu kwa mfano ajira, mafunzo, kupandishwa vyeo, kuhifadhi, kuwapa motisha, upimaji matokeo na maslahi;

(ii) Kuandaa mchakato wa mafao ya kustaafu na malipo ya likizo mbalimbali;

(iii) Kuhakikisha matumizi bora na usimamizi stahiki wa Rasilimali Watu kwenye Tume;

(iv) Kuwa kiungo kati ya Tume ya Umwagiliaji na Ofisi ya Rais Menejiment ya Utumishi wa Umma juu ya utekelezaji wa sera ya Usimamizi wa Utumishi wa Umma na Ajira na sheria zinazoongoza Utumishi wa Umma;

(v) Kutoa takwimu na kuboresha kumbukumbu juu ya taarifa za Rasilimali Watu;

(vi) Kumshauri Mkurugenzi Mkuu juu ya masuala ya Utawala na Rasilimali Watu;na

vi) Kukusanya, kuchambua, kuhifadhi na kusambaza takwimu na taarifa zinazohusu mipango na maendeleo ya Rasilimali Watu.

Idara itongozwa na Mkurugenzi na itakuwa na sehemu mbili kama ifuatavyo:-

(i) Sehemu ya Utawala

(ii) Sehemu ya Rasilimali Watu

1.1 Kitengo cha Utawala

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kutafsiri na kutekeleza sheria kuu zinazotawala utumishi wa Umma ikiwemo kanuni, Kanuni za Kudumu za Utumishi wa Umma, na Sheria nyingine za Kazi;

(ii) Kuwezesha mahusiano kazini na maslahi ya kiutumishi ikiwemo afya, usalama, michezo na utamaduni;

(iii) Kutoa huduma za masjala, kumbukumbu za ofisi, huduma za ofisi na kupeleka na kupokea barua;

(iv) Kusimamia masuala ya kiitifaki;

(v) Kuwezesha utolewaji wa huduma za kiulinzi, usafiri na mambo mengine kwa ujumla;

(vi) Kuwezesha huduma za ujumla za uhifadhi ikiwemo utunzaji wa vifaa vya ofisi, majengo na viwanja;

(vii) Kuratibu utekelezaji wa maadili na kuendeleza ya misingi ya kazi ikiwemo kuzuia rushwa;

(viii) Kutekeleza na kuratibu masuala mtambuka ikiwemo jinsia, ulemavu, UKIMWI n.k.;

(ix) Kusimamia mchakatowa kuboresha utendaji wa kazi;

(x) Kushauri juu ya ufanisi wa utendaji kazi ofisini;

(xi) Kusimamia utekelezaji wa Mkataba wa Huduma kwa Mteja;

(xii) Kusiammia utekelezaji wa ushiriki wa sekta binafsi katika utoaji wa huduma za ofisi kwa mfano ulinzi, huduma za chakula, usafi, ukarabati wa majengo; na

(xiii) Kuratibu utayarishaji na utekelezaji viwango vya mishahara na ajira.

Sehemu hii itaongozwa na Afisa Tawala Mkuu

1.2 Kitengo cha Rasilimali watu

Kitengo hikikitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kuratibu masuala ya ajira, uteuzi wa wafanyakazi wapya, kupanga vituo vya kazi, kuthibitisha kazini na uhamisho

(ii) Kuwezesha mafunzo ya watumishi na maendeleo ya kazi (maendeleo ya kiutaalamu, kukuza ujuzi, kuboresha utendaji, kustaafu kabla ya muda, mafunzo baada ya muda wa kazi na nje ya nchi);

(iii) Kuwezesha mpango wa mafunzo ya watumishi wapya kazini;

(iv) Kutayarisha mpango wa rasilimali watu kwa kuzingatia upatikanaji na mahitaji ya wataalamu;

(v) Kusimamia mishahara na mchakato wa malipo ya mishahara;

(vi) Kuendesha mchakato wa kuboresha kumbukumbu za likizo mbalimbali kama vile likizo ya mwaka, ugonjwa, uzazi, mafunzo na kustaafu;

(vii) Kusimamia maslahi ya watumishi (kama vile pensheni na posho);

(viii) Kutumika kama sekretareti kwenye kamati ya ajira;

(ix) Kuratibu utekelezaji wa mapitio ya mfumo wa wazi wa matokeo na upimaji wa utendaji kazi (OPRAS), kutathmini matokeo ya upimaji,kuandaa taarifa ya utekelezaji na ufuatiliaji wa ushauri kuhusu fomu za watumishi za OPRAS;

(x) Kuandaa makisio ya mishahara ya Watumishi;

(xi) Kuandaa na kuwezesha utekelezaji wa mpango wa kurithishana madaraka;

(xii) Kufanya tathmini ya mahitaji ya mafunzo na kuandaa mpango wa mafunzo kwa watumishi;

(xiii) Kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa mpango wa mafunzo wa Tume na kuandaa taarifa ya mafunzo;

(xiv) Kufanya tathmini ya matokeoyampango wa mafunzo na kuandaa tarifa ya tathmini; na

(xv) Kuanzisha na kuratibu kozi za ndani na mafunzo kazini.

Sehemu hii itaongozwa na Afisa Utumishi Mkuu.

Uendelezaji wa Miundombinu

Objective

To provide expertise and services on construction, supervision and maintenance of irrigation and drainage infrastructure.

Functions

(i) To oversee quality control of irrigation and drainage infrastructure;

(ii) To supervise construction and rehabilitation of irrigation and drainage works as per standards and specifications;

(iii) To undertake standardization and dissemination of construction specifications;

(iv) To prepare and disseminate operation and maintenance manuals;

(v) To undertake contract management of irrigation and drainage infrastructure construction and rehabilitation works;

(vi) To integrate environmental and social safeguards in irrigation and drainage construction and rehabilitation works;

(vii) To establish centres and attract private sector participation on irrigation equipment and machinery hiring services;

(viii) To provide technical support to private sector on irrigation and drainage construction techniques;

(ix) To develop and disseminate new construction innovations on irrigation and drainage infrastructure;

(x) To maintain database for contractors undertaking irrigation and drainage works; and

(xi) To provide inputs for preparation of policies and strategies on irrigation and drainage development.

The Division will be led by a Director and will comprise of two (2) Sections as follows:-

(i) Construction and Maintenance Supervision Section; and

(ii) Plants and Equipment Section.

3.2.1 Construction and Maintenance Supervision Section

The Section will perform the following activities:-

(i) Control quality of irrigation and drainage infrastructure;

(ii) Supervise construction or rehabilitation of irrigation and drainage works as per standards and specifications;

(iii) Undertake construction and rehabilitation of strategic irrigation and drainage works;

(iv) Undertake standardization and dissemination of construction specifications;

(v) Integrate environmental and social safeguards in irrigation and drainage construction/ rehabilitation works;

(vi) Develop and maintain database for contractors undertaking irrigation and drainage works;

(vii) Support undertaking supervision and contract management for construction and rehabilitation works of irrigation and drainage infrastructure;

(viii) Provide technical support to private sector on irrigation and drainage construction techniques;

(ix) Undertake stock management on the status of irrigation and drainage infrastructure;

(x) Coordinate maintenance of irrigation and drainage infrastructure; and

(xi) Prepare Construction, Supervision, and operation and maintenance Manuals.

The Section will be led by an Assistant Director.

3.2.2 Plants and Equipment Section

The Section will perform the following activities:-

(i) Prepare specifications for procurement of irrigation plants and equipment;

(ii) Facilitate maintenance and repair of irrigation plants and equipment;

(iii) Provide plants and equipment hire services for irrigation infrastructure development;

(iv) Establish and coordinate plants and equipment hiring centres; and

(v) Keep records of irrigation plants and equipment.

The Section will be led by an Assistant Director.

Uendeshaji

Madhumuni:

Kuhamashisha matumizi ya umwagiliaji na matupio na kutoa usaidizi kwa wadau.

Majukumu ya Idara ni:

(i) Kuhamasiha matumizi ya fursa za uwekezaji zilizopo, utoaji huduma,utekelezaji wa shughuli za umwagiliaji na matupio;

(ii) Kuwezesha uanzishaji na uimarishaji wa vyama vya wamwagiliaji;

(iii) Kuhamasisha uongozi wa vijiji katika kuunga mkono shughuli za vyama vya wamwagiliaji ili kusimamia na kuendeleza umwagiliaji;

(iv) Kuandaa na kusambaza miongozo ya usimamizi wa vyama vya wamwagiliaji;

(v) Kuhamasisha matumizi bora ya maji na agronomia katika kilimo cha umwagiliaji;

(vi) Kusaidia mamlaka za Serikali za Mitaa na Vyama vya Wamwagiliaji katika kuandaa na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogo kwa mujibu wa Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji na kanuni zake;

(vii) Kuwezesha uanzishwaji wa mifumo sahihi ya uendeshaji wa skimu ndogo, za kati na kubwa;

(viii) Kuhamasisha matumizi ya umwagiliaji kwa mazao mbalimbali na kwa misimu zaidi ya mmoja.;

(ix) Kuwezesha wakulima wamwagiliaji katika upatikanaji wa huduma za zana za kilimo, pembejeo na huduma za ugani kwa ajili ya uzalishaji mazao wenye tija;

(x) Kuwezesha wamwagiliaji katika upatikanaji wa teknolojia mbalimbali za kuongeza mnyororo wa thamani ya mazao ili kupata soko zuri lenye kuleta tija.

(xi) Kutoa mchango muhimu katika uandaaji wa sera na mikakati ya kuendeleza umwagiliaji na matupio.

Idara hii itaongozwa na Mkurugenzi na itakuwa na sehemu mbili zifuatazo:

(i) Sehemu ya Huduma za Uendeshajina

(ii) Sehemu ya Huduma za Usaidizi.

1.1 Sehemu ya Huduma za Uendeshaji

Sehemu hii itatekeleza shughuli zifuatazo:-

(i) Kuhamashisha matumizi ya teknolojia sahihi katika kilimo cha umwagiliaji;

(ii) Kuhamasisha matumizi bora ya maji na agronomia katika kilimo cha umwagiliaji;

(iii) Kuhakikisha kuwa kiasi cha maji yanyopelekwa shambani kinalingana na kibali cha matumizi ya maji kilichotolewa;

(iv) Kutunza na kuhakiki taarifa za uzalishaji mazao kwa ajili ya kubaini mchango wa umwagiliaji kwenye usalama wa chakula;

(v) Kuwezesha uandaaji wa mipango ya uendeshaji na matengenezo ya skimu za umwagiliaji katika kila mwisho wa msimu na kufanya matengenezo ya mfumo wa umwagiliaji;

(vi) Kuwezesha uandaaji na usimamizi wa ratiba za matumizi bora ya maji shambani;

(vii) Kuwezesha ukusanyaji na matumizi bora ya ada za huduma za umwagiliaji na ada nyinginezo;

(viii) Kuhamasisha matumizi ya umwagiliaji kwa mazao mbalimbali na kwa misimu zaidi ya mmoja.

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

3.4.2 Sehemu ya Huduma za Usaidizi

Sehemu hii itatekeleza shughuli zifuatazo:-

(i) Kuandaa na kusambaza miongozo ya usimamizi wa vyama vya wamwagiliaji;

(ii) Kusaidia Mamlaka za Serikali za Mitaa kuunda Timu za Wataalamu za kusimamia uendeshaji wa skimu za umwagiliaji;

(iii) Kusaidia Mamlaka za Serikali za Mitaa na Vyama vya Wamwagiliaji katika kuandaa na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogokwa mujibu wa Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji na kanuni zake;

(iv) Kusaidia Mamlaka za Serikali za Mitaa kuanzisha na kutunza takwimu za umwagiliaji na kuziunganisha na takwimu za kitaifa;

(v) Kuwezesha uanzishwaji wa mifumo sahihi ya uendeshaji wa skimu ndogo, za kati na kubwa;

(vi) Kuwezesha wamwagiliaji katika upatikanaji wa teknolojia mbalimbali za kuongeza mnyororo wa thamani ya mazao ili kupata soko zuri lenye kuleta tija

(ix) Kuwezesha uanzishaji na uimarishaji wa vyama vya wamwagiliaji;

Sehemu hii itaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

Mipango, Ufuatiliaji na Tathmini

Madhumuni

Kutoa utaalamu na huduma katika mipango, bajeti, ufuatiliaji na tathmini.

Idara hii itafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kuratibu utayarishaji na utekelezaji wa mipango na bajeti ya Tume;

(ii) Kuhamasisha na kuwezesha utoaji huduma kwa sekta binafsi;

(iii) Kutayarisha mchango wa ofisi katika taarifa ya bajeti na taarifa ya kiuchumi ya mwaka;

(iv) Kuweka mfumo wa utayarishaji wa mpango mkakati na kwa kuzingatia ujuzi wa kuandaa bajeti ya Tume;

(v) Kuratibu na kusimamia utekelezaji wa sera za Serikali;

(vi) Kufanya uchambuzi wa sera za sekta mbalimbali na kutoa ushauri stahiki;

(vii) Kufanya ufuatiliaji na tathmini katika mipango na bajeti ya Tume na kutayarisha taarifa za utekelezaji;

(viii) Kutafiti, kuchambua na kufanya tathmini ya mipango kwa ajili ya kutoa maamuzi ya mwelekeo wa baadae wa Tume;

(ix) Kuhakikisha kwamba mipango na bajeti ya Tume inajumuishwa katika taratibu za bajeti ya Serikali; na

(x) Kuratibu maandalizi na utekelezaji wa miradi / mipango ya maendeleo na upatikanaji wa rasilimali.

Idara hii itaongozwa na Mkurugenzi na itakuwa na vitengoviwili kama ifuatavyo:

(i) Kitengo cha mipango; na

(ii) Kitengo cha Ufuatiliaji naTathmini.

1.1 Kitengo chaMipango

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kuratibu uandaaji na utayarishaji wa mpango wa mwaka na mpango mkakati wa muda wa kati;

(ii) Kuweka pamoja miradi, mipango, mipango kazi na kuweka mikakati ya upatikanaji wa rasilimali;

(iii) Kuwasiliana na Wizara ya Fedha na Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma juu ya michakato ya mipango mkakati na bajeti;

(iv) Kutoa miongozo ya kitaalamu na kusaidia uwepo wa mpango mkakati na bajeti;

(v) Kushiriki katika uchambuzi wa kazi zisizo za msingi zinazoweza kufanywa na sekta binafsi; na

(vi) Kutayarisha mkataba wa makubaliano kwa miradi na program yenye ufadhili wa kimataifa;

Kitengo hiki kitaongozwa na Mchumi Mkuu

1.2 Kitengo cha Ufuatiliaji na Tathmini

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kufuatilia utekelezaji wa mpango wa mwaka wa Tume pamoja na mpango mkakati wa muda wa kati;

(ii) Kutayarisha taarifa za utekelezaji wa mpango kwa vipindi maalumu (juma, mwezi, robo mwaka, nusu mwaka na mwaka);

(iii) Kukusanya na kuchambua takwimu zinazohitajika katika utayarishaji na utekelezaji wa sera, mipango na mapendekezo ya bajeti;

(iv) Kutoa mchango katika utayarishaji na uaandaji wa mipango na bajeti za Tume ikiwa ni pamoja na kuweka malengo muhimu na viashiria;

(v) Kutoa usaidizi wa kitaalamu ikiwa ni pamoja na kuweka mfumo wa ufuatiliaji na tathmini;

(vi) Kufanya utafiti wa matokeo ya mipango, miradi na programu mbalimbali;

(vii) Kufanya tathmini ya hali ya utoaji huduma kwa kukusanya maoni ya wadau juu ya huduma zinazotolewa; na

(viii) Kuratibu mapitio ya utekelezaji wa mipango ya nusu mwaka na ya mwaka.

Kitengo hikikitaongozwa na Mchumi Mkuu