Vitengo

Uhakiki na Udhibiti Ubora
Uhakiki na Udhibiti Ubora

Objective

To ensure compliance of all matters related to irrigation and drainage infrastructures.

This Unit will perform the following activities:-

(i) Facilitate quality of construction, rehabilitation and supervision of irrigation and drainage infrastructure for compliance to standards and specifications;

(ii) Inspect, examine or survey land in connection with planning, design or construction of an irrigation and drainage system or extension to or alteration of an irrigation or drainage system;

(iii) Inspect performance of existing irrigation and drainage infrastructure and effectively communicate for remedies;

(iv) Provide inputs for preparation of policies and strategies on irrigation and drainage development;

(v) Inspect the quality of construction, rehabilitation and supervision of irrigation and drainage infrastructure to ensure compliance to standards and specifications;

(vi) Inspect, examine and survey land in connection with planning, design or construction of an irrigation and drainage system or extension to or alteration of an irrigation or drainage system;

(vii) Inspect the performance of existing irrigation and drainage infrastructure;

(viii) Communicate effectively instructions for remedies of damaged and non- performing irrigation and drainage infrastructures; and

(ix) Propose stop orders against malpractice in respect of irrigation and drainage infrastructure.

The Unit will be led by a Principal Officer

Fedha na Akaunti

Madhumuni

Kutoa huduma ya usimamizi wa masuala ya fedha na vitabu vya mahesabu ya fedha za Tume.

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:-

Mishahara

(i) Kuandaa malipo ya Mishahara ikiwemo makato yakisheria;

(ii) Usimamizi wa malipo ya mishahara;

(iii) Kuandaa makisio ya masilahi ya watumishi;

(iv) Kuandaa Nyaraka za Pensheni; na

(v) Kutunza Kumbumbuku.

Ofisi ya malipo

(i) Kupeleka orodha ya nyaraka za malipoHazina;

(ii) Kuchukua hundi zote kutoka Hazina;

(iii) Kupeleka benki malipo ya fedha taslimu na hundi;

(iv) Kutayarisha taarifa ya fedha ya kila mwezi;

(v) Kuwalipa watumishi/wateja (watoa huduma) fedha taslimu au hundi;

(vi) Kutunza kwenye vitita vocha za malipo yaliyofanyika;

(vii) Kutunza vitabu vya malipo ya fedha taslimu;

(viii) Kutunza/kuwianisha malipo ya safari yaliyoidhinishwa; na

(ix) Kuandaa na kulipa malipo yote.

Mapato

(i) Kukusanya mapato yote;

(ii) Kusimamia mapato kulingana na kanuni na miongozo; na

(iii) Kufanya usiluhisho wa hesabu za Tume katika benki.

Penshseni

(i) Kuandaa Nyaraka za pensheni; na

(ii) Kutunza kumbukumbu za pensheni.

Bajeti

(i) Kuandaa bajeti;

(ii) Kufuatilia mgawanyo na matumizi;

(iii) Kuandaa hesabu za mwisho wa mwaka na taarifa nyinginezo zakifedha.

Ukaguzi waHesabu wa Awali

(i) Kukagua nyaraka za malipo ikiwa ni pamoja na idhini kulingana na taratibu;

(ii) Kukagua taratibu za kifedha na kuhakikisha zinaendana na sheria, kanuni, Nyaraka mbalimbali; na

(iii) Kujibu hoja zote za ukaguzi kwakipindi cha mwaka wa fedha uliopita.

Kitengo hiki kitaongozwa na Mhasibu Mkuu
Ukaguzi wa Ndani

Madhumuni

Kutoa huduma zenyeuhakikana ushauri kwa Mkurugenzi Mkuu katika usimamizi bora wa Rasilimali fedha.

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kufanya mapitio na kutoa taarifa juu ya udhibiti sahihi wa mapokezi, uhifadhi na matumizi ya rasilimali fedha za Tume;

(ii) Kufanya mapitio na kutoa taarifa juu ya uzingatiaji wa taratibu za fedha zilizowekwa kwenye sheria ama kanuni au maagizo ya udhibiti wa matumizi ya fedha za Tume;

(iii) Kufanya mapitio na kutoa taarifa juu ya uainishaji na mgawanyo sahihi wa mapato na matumizi ya kihasibu; na

(iv) Kuandaa taratibu za kiukaguzi kulingana na Viwango vya Kimataifa;

(v) Kufanya mapitio na kutoa taarifa juu ya usahihi na ukweli wa kifedha na matumizi ya takwimu na kuandaa taarifa za kifedha na nyinginezo;

(vi) Kufanya mapitio na kutoa taarifa juu ya mfumo unaotumika kutunza rasilimali na kuhakiki uwepo wa rasilimali hizo;

(vii) Kufanya mapitio na kutoa taarifa juu ya utendaji au mipango ya kuhakiki ikiwa matokeo yanaendana na malengo na madhumuni yaliyokusudiwa;

(viii) Kufanya mapitio na kutoa taarifa juu ya maelezo ya Menejementiya Tume kwa ukaguzi wa ndani, nje, na taarifa ya tathmini ya nje na kuisaidia Menejeminti katika kutekeleza mapendekezo;

(ix) Kufanya mapitio na kutoa taarifa juu ya utoshelevu wa udhibiti wa mfumo wa kompyuta uliojengwa ndani ya Tume;

(x) Kutoa uhakika na huduma za ushauri wa namna ya kusimamia athari na michakatoya utawala bora;

(xi) Kuandaa mikataba ya huduma kwawateja juu ya shughuli za ukaguzi wa ndani na kamati ya ukaguzi.

(xii) Kuandaa mpango-mkakati wa kiukaguzi

Kitengo hiki kitaongozwa na Mkaguzi Mkuu wa ndani


Usimamizi wa Mazingira na Kijamii

Madhumuni

Kushughulikia masuala yanayohusu mazingira katika mifumo ya umwagiliaji na matupio ili kuhakikisha uendelevu.

Kitengo hikikitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kuandaa tathmini ya awali ya hifadhi ya Mazingira na Jamii;

(ii) Kuwezesha na kuratibu tathmini ya awali ya athari za kimazingira kwa ajili ya kuendeleza umwagiliaji na Matupio;

(iii) Kufanya ukaguzi wa masuala ya mazingira na jamii kwenye katika shughuli za umwagiliaji naMatupio;

(iv) Kuhakikisha masuala yanayohusu mazingira na jamii yanazingatiwa katika mipango ya umwagiliaji na matupio, usanifu na utekelezaji wake;

(v) Kuratibu shughuli zinazohusiana na mazingira ndani ya Tume;

(vi) Kuandaa na kuratibu utekelezaji wa mipango ya usimamizi wa mazingira na jamii katika skimu za umwagiliaji; na

(vii) Kutoa ushauri wa kimazingira na Jamii na uwezeshaji wa kitaalam kwa wafanyakazi wa Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka ya Serikli za Mitaa wanaofanya kazi katika sekta ya Umwagiliaji.

Kitengo hiki kitaongozwa na Afisa Mazingira Mkuu

Teknolojia Habari na Mawasiliano

Madhumuni

Kutoa utaalamu na huduma juu ya matumizi ya TEHAMA kwa Tume.

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kutekeleza sera ya TEHAMA na Serikali-Mtandao;

(ii) Kuandaa na kuratibu mifumo ya usimamizi wa habari shirikishi katika Tume;

(iii) Kuhakikisha vifaa vya kompyuta na programu vinatunzwa vizuri;(iv) Kuratibu na kusaidia taratibu za manunuzi ya vifaa vya kompyuta na programukatika Tume;

(v) Kubuni, kuendeleza na kutekeleza udhibiti na kuhakikishausalama, uadilifu na upatikanaji wa habari;

(vi) Kuanzisha na kuratibu matumizi ya mawasiliano ya mtandao katika eneo husika (LAN and WAN); na

(vii) Kuandaa mafunzo na kupendekeza maeneo ya matumizi ya TEHAMA kama chombo cha kuboresha utoaji wa huduma katika ofisi yote.

Kitengo hikikitaongozwa na Mchambuzi wa Mifumo ya Compyuta Mkuu.

Huduma za Kisheria

Madhumuni

Kutoa utaalamu nahuduma za kisheria kwa Tume.

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kutoa ushauri wa kisheria na usaidizi kwa Idara na Vitengo vya Tume juu ya tafsiri za sheria, masharti yamikataba, masharti yamakubaliano, masharti ya ubinafsishaji, mikataba ya manunuzi, udhamini, barua za ahadi, mkataba wa makubaliano, makubaliano ya ushauri na aina nyingine za makubaliano na nyaraka nyingine za kisheria;

(ii) Kutoa ushauri wa kitaalamu katika kuandaa nyaraka za kisheria zikiwemo sheria zilizopitishwa na Bunge na sheria ndogo, na kuziwasilisha ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali;

(iii) Kusimamia mazungumzo ya kazi na makubaliano ya maendeleo ya ajira;

(iv) Kushiriki katika majadiliano na mikutano mbalimbali inayohusu utaalamu wa kisheria juu ya kazi na sekta za ajira;

(v) Kutafsiri sheria na kanunindani ya Tume;

(vi) Kuwasiliana na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali juu ya kesi za madai, jinai na madai mengine yanayohusu Tume; na

(vii) Kutoa ushauri wa kiutaalamu kwa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali juu ya kupitia nyaraka mbalimbali za kisheria kama vile maagizo, taarifa, vyeti na makubaliano na uhamishaji wa umiliki.

Kitengo hiki kitaongozwa na Wakili wa Serikali Mkuu

Usimamizi wa Manunuzi

Madhumuni

Kutoa utaalamu nahuduma juu ya manunuzi, utunzaji, ugavi wa bidhaa na huduma, na ufutaji wa mali chakavuza Tume.

Kitengohiki kitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kuishauri Menejemintijuu ya masuala yanayohusu manunuzi ya bidhaa na huduma, mbinu za usimamizi na ufutaji wa mali chakavu;

(ii) Kufuatilia uzingatiaji wa mchakato wa manunuzi na taratibu kwa mujibu wa sheria ya manunuzi na kanuni zake;

(iii) Kuandaampango wa manunuzi wa mwaka wa Tume;

(iv) Kufanya manunuzi na kufuta vifaa chakavu,kutunza na kusimamia ugavi, vifaa na huduma za kuendesha shughuli za Tume;

(v) Kutunza na kufuatilia mgawanyo wa mahitaji ya ofisi na vifaa;

(vi) Kutunza na kuboresha orodha ya bidhaa, mahitaji na vifaa;

(vii) Kutoa huduma za sekretarieti kwenye bodi ya manunuzi kwa mujibu wa sheria ya manunuzi na kanuni zake;

(viii) Kuainisha viwango/vipimo vya bidhaa na huduma zinazonunuliwa na kuhakikisha kuwa vinazingatiwa; na

(ix) Kuandaampango kazi, bajeti, nataarifa za utekelezaji wa kitengo.

Kitengo hiki itaongozwa na Afisa Ugavi Mkuu.

Mawasiliano ya Serikali

Madhumuni

Kutoa utaalamu , huduma ya habari na mawasiliano kwa Tume; na kufanya majadiliano na umma na vyombo ya habari.

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:-

(i) Kuandaa na kusambaza nyaraka kama vipeperushi, machapisho, makala za magazeti na kutaarifu umma juu ya sera, programu, majukumu na mageuzi yanayofanywa na Tume;

(ii) Kuratibu utoaji wa habari kwa ajili ya Tume;

(iii) Kushiriki katika mazungumzo na umma ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari juu ya masuala yanayohusu Tume;

(iv) Kuendeleza programu za Ofisi;

(v) Kuratibu uandaaji wa machapisho ya Tume kwa ajili ya semina na mikutano;

(vi) Kuratibu uandaaji na uzalishaji wa machapisho na magazeti;

(vii) Kuboresha taarifa za ofisi kwenye tovuti ya Tume;

(viii) Kushauri juu ya uandaaji wa nyaraka mbalimbali; na

(ix) Kuandaa na kutekeleza mkakati wa mawasiliano wa Tume.

Kitengo hiki kitaongozwa na Afisa Habari Mkuu.